شعر و گرافی

 

پارادوکس - چطوری !؟ خوبم مرسی - حمیدرضا همتی - King Studio - Hamid Reza Hemmati

 

مرا خیال رفتن تو پیر میکند - شعر و گرافی - حمیدرضا همتی - King Studio - Hamid Reza Hemmati

او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان - شعر و گرافی - حمیدرضا همتی - King Studio - Hamid Reza Hemmati

حالم چو دلیری ست که از بخت بد خویش در لشکر دشمن، پسری داشته باشد. شعر و گرافی - حمیدرضا همتی - King Studio - Hamid Reza Hemmati