گاهی برای بودن باید رفت

تا اطلاع ثانوی کلیه وبسایت های شخصی Down و تمامی فعالیت های مجازی معلق می گردد.

آذر ماه 1391
حمیدرضا همتی

 

 

می آیم اما نمی دانم کی !

به دلیل خسته شدن از سایت داری تا اطلاع ثانوی موجودیتی در دنیای ندارم با احترام حمیدرضا همتی