در خواب به سر می‌برند!؟

تابلوهای بانک - ادارات روابط عمومی و تبلیغات بدون شک بودجه‌ها و منابع چند صد میلیونی و یا میلیاردی بانک‌ها و موسسات مالی برای تبلیغات بر کسی پوشیده نیست

دیروز به ناگاه بیلبورد یکی از بانک‌ها سطح شهر توجهم را به خود جلب کرد، در نگاه اول حس کردم اشتباه میکنم، اما دیدم نه درست میبینم

گفتم شاید اشتباه از نصاب باشد، اما این کنجکاوی باعث شد تا به دیگر بانک‌ها هم توجه کنم و برایم تعجب آور بود. حتی به وبسایت تعدادی از این بانک‌ها مراجعه کردم اما دیدم نه، درست میبینم

حال نمیدانم ادارات روابط عمومی، تبلیغات ، بازاریابی ، نظارت و دیگر مسئولین در خواب به سر میبرند یا که چه !؟

مدیران شعب و کارکنان چطور !؟

علاقه ای به گزارش و پیگیری این موضوع ندارند !؟ شاید هم بانک‌ها از یک قاعده زبان_انگیلسی اختصاصی و خود ساخته پیروی میکنند!

نمیدانم گیرهای بنی اسرائیلی این مجموعه‌ها را شاخص قراردهم یا این چنین اتفاقاتی را

یک توریست این موضوع را چگونه تحلیل و هضم میکند!؟

Hamid Reza is name My