متصل شویم

اجلاس توسعه دهندگان وب فارسی - معاونت فاوا ارتش جمهوری اسلامی ایران

آنچه ما را از توفیق باز میدارد شکست نیست
بلکه شکسته شدن است

انجمن ها و نهادها زمانی میتوانند به وظایف محوله خود بدرستی عمل کنند که پلی مستحکم میان اعضا، سازمان ها، نهادهای حاکمیتی و نظارتی و …. بنا نمایند.

کانون توسعه دهندگان فضای مجازی و اجلاس وب فارسی نیز از این امور مستثنی نیستند.

آرام نخواهم گرفت و پیش قراول این میدان خواهم بود.
آنچه ما را از توفیق باز میدارد شکست نیست
بلکه شکسته شدن است

انجمن ها و نهادها زمانی میتوانند به وظایف محوله خود بدرستی عمل کنند که پلی مستحکم میان اعضا، سازمان ها، نهادهای حاکمیتی و نظارتی و …. بنا نمایند.

کانون توسعه دهندگان فضای مجازی و اجلاس وب فارسی نیز از این امور مستثنی نیستند.

آرام نخواهم گرفت و پیش قراول این میدان خواهم بود.