حال همه ما خوب است، اما تو باور نکن

حال همه ما خوب است، اما تو باور نکننگران نباش …

حال من خوب است.

به تازگی آمـوختــه ام . . . .

که این فـــاصــله ی کوتـــاه
بین لبخند و اشک نامش ” زندگیست “

راســــــتی . . . .

دروغ گـــــفتن را نیــــــــز، خــــــــوب یاد گـــرفتــه ام

” حال من خـوب اسـت ” . . .خـــوبِ خــــوب !!!!

فقـط زیاد تا قسمتی هـوای دلـم طوفــــانی ست، همراه با غبارهای خستگی.

فکـر مـی کنـم ایـن روزهـا خــدا هـم از حـرف هـای تکـراری مـن خستـــه است

چـه حـس مشترکی داریـم مـن و خدا

او از حرف های تکراری مـن خستـه است

و مـن از تکرار غـم انگیز روزهـایم

و من هیچ وقت از تو ناراحت نیستم، هیچ وقت و هیچ زمان، چون هیچ چیز دست تو نیست.