از نمایشگر تا ماشین چاپ

از نمایشگر تا ماشین چاپبر اساس استاندارد جهانی، دستگاه های چاپ بر اساس تقسیم بندی مبتنی بر اندازه، دسته بندی می شوند که واحد اندازه گیری آن را ورق می نامند.
حداکثر اندازه یک ورق 35×50 است و به ماشین چاپی که بتواند این اندازه را قبول کند ماشین یک ورقی می گویند.
لازم به ذکر است که تقریباً تمام ماشین های چاپ در ایران موجود می باشند، اما اندازه 6 و 6/5 ورقی و بالاتر با تعداد محدودی در ایران یافت می شود.

کناره قسمتی از کاغذ و مقوا است که به هر دلیلی در یک پروژه مورد استفاده قرار نگرفته ولی می توان از آن در سایر کارهای چاپی استفاده کرد.

نیم ورقی

25×35

یک ورقی (GTO)

50×35

1/5 ورقی

60×45

2 ورقی

70×50

3 ورقی

90×60

4 ورقی

72×90

5/4 ورقی

70×100

6 ورقی

120×80

6/5 ورقی

140×100

اندازه های دیگری نیز وجود دارد که بر اساس استاندارد جهانی برای برش کاغذ به کار می رود که سری A نیز نام دارند.

A0

84/1×118/9

A1

59/4×84/1

A2

59/4×42

A3

42×29/7

A4

29/7×21

A5

21×14/8

برش انواع کاغذ و مقوا از یک استاندارد ساده پیروی می کند، که برای حداقل شدن پرت کاغذ استفاده می شود.
استاندارد برش کاغذ

قطع ها و اندازه های مختلف کتاب در سراسر دنیا بر اساس ابعاد کاغذهای موجود ایجاد شده است و این امر به دلیل کاهش دور ریز و پرت کاغذ می باشد.

سلطانی

34×49

رحلی کوچک

21×29/5

رحلی بزرگ (مدیران)

24×33

وزیری

23/5×17

رقعی

14/5×21

خشتی

21/5×22

بیاضی

24×34

جیبی

14/5×10

جیبی (پالتویی)

10/15×21