دی
۶
۱۳۹۶

متصل شویم

آنچه ما را از توفیق باز میدارد شکست نیست بلکه شکسته شدن است انجمن ها و نهادها زمانی میتوانند به وظایف محوله خود بدرستی عمل کنند که پلی مستحکم میان اعضا، سازمان ها، نهادهای حاکمیتی […]

دی
۱
۱۳۹۶

انحصار طلبی و جناح‌بندی وجود ندارد

عزیزانی که بنده حقیر رو میشناسند میدونن از هرگونه انحصار طلبی، جناح بندی و یا مواردی این چنینی بیزارم چه در فعالیت کانون، انجمن و فعالیتهای وب فارسی و چه در امور اداری و یا […]