تی‍
۶
۱۳۹۴

ماه عسل یا ذکر مصیبت

شاید به جرات بتوانم بگویم که سال هاست تلویزیون نگاه نمیکنم. مقصودم از این حرف نه کلاس گذاشتن است و نه تخریب و تحریک اذهان عمومی. تلویزیون منظورم هم سیمای جمهوری اسلامی است و هم […]