آذ
۱۹
۱۳۹۳

قرار است حکومت کنیم یا خدمت

طبق عادت همیشگی ام که چند لحظه ای را در کنار دکه روزنامه فروشی می ایستم و نگاهی سریع به اخبار ایران و جهان میکنم، ناگهان چشمم به تیتری از روزنامه اعتماد افتاد که در […]

آذ
۵
۱۳۹۳

طراحی مجدد وبسایت کنفرانس

تابستان امسال در دفتر مرکزی گروه آموزشی تحقیقاتی تعالی سازان در جلسات ماهانه کمیته اجرایی دبیرخانه “هشتمین کنفرانس حسابدارن و مدیران مالی” بنا به تغییرات سریع و چشگمیر وب در ایران، تصمیم به باز طراحی […]