تی‍
۳۱
۱۳۹۳

خروجی بزرگ

چیزی که امروز می خواهم در رابطه با آن صحبت کنم موضوع جسارت در کار است. شاید خروج از شرکت یا مکانی که شما ماه ها در آن یک حقوق ثابت دریافت میکردید و همیشه […]