ار
۲۸
۱۳۹۳

ما به زور و مصیبت نیاز داریم

اکثریت ما انسان ها تا زمانی که زور بالای سرمان نباشد چیزی را یاد نمیگیریم. بخاطر اینکه دوست نداریم در رفتار خود تغییر دهیم. به عنوان مثال مسئله تندرستی را در نظر بگیرید. ما از […]