آذ
۵
۱۳۹۲

خوش باش

خیام اگر توبه شکستی خوش باش ! در داخل دیسکو نشستی خو ش باش ! با پول کلان اختلاس امشب را گر عاشق و دیوانه و مستی خوش باش ! خیام اگر ناهار خوردی خوش […]

ار
۲۴
۱۳۹۲

اهل دانشگاهم روزگارم خوش نیست

اهل دانشگاهم ، روزگارم خوش نیست ژتونی دارم ، خرده عقلی ، سر سوزن شوقی اهل دانشگاهم ، پیشه ام گپ زدن است گاه گاهی می نویسم تکلیف می سپارم به شما تا به یک […]