ار
۲۴
۱۳۹۲

اهل دانشگاهم روزگارم خوش نیست

اهل دانشگاهم ، روزگارم خوش نیست ژتونی دارم ، خرده عقلی ، سر سوزن شوقی اهل دانشگاهم ، پیشه ام گپ زدن است گاه گاهی می نویسم تکلیف می سپارم به شما تا به یک […]