به‍
۲۱
۱۳۹۱

اهمیت استفاده از شبکه های اجتماعی

دیگر دهکده جهانی تبدیل به یک جهان پهناور و بی مرز شده است، تنها در دقیقع ای می توان آنچه که دوست داریم با دنیایی نامحدود به اشتراک بگذاریم. استفاده از شبکه های دیگر به […]

به‍
۲
۱۳۹۱

اصول مدیریت

مدیر موفق  مدیری می باشد که بتواند حداقل نتیجه قابل توجه را با کمک و بهره گیری از قدرت، پست و مقام کسب نماید و نیز مدیر موثر مدیری می باشد که بتواند 80 تا […]